ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

INFORMACE O ZPĚTNÉM ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ PRO KONEČNÉ UŽIVATELE

 • Dnem 13.8.2005 vstoupil v účinnost zákon č.7/2005 Sb., kterým se mění zákon č.185/2001 Sb.o odpadech, ukládající výrobcům, respektive dovozcům elektrických a elektronických zařízení, řadu nových povinností.
 • Hlavním cílem novely zákona o odpadech je zvýšení opětovného použití, materiálového využití a využití elektrozařízení na požadovanou úroveň a tím předcházet možnému škodlivému vlivu nebezpečných látek obsažených v elektrozařízeních na lidské zdraví a životní prostředí.

Povinnosti výrobce/dovozce

 • Zajištění zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a další materiálové využití OEEZ (odpadní elektrická a elektronická zařízení)
 • Navrhovat a vyrábět výrobky tak, aby se v budoucnu usnadnila jejich demontáž a další materiálové využití
 • Označení elektrozařízení grafickým symbolem přeškrtnuté podtržené popelnice. Toto označení upozorňuje, že OEEZ nesmí být odstraňována s komunálním odpadem.  
 • Informování konečných uživatelů prostřednictvím distributorů o způsobu provedení odděleného sběru.
 • Hlášení změn údajů
 • Zpracování ročního hlášení

Povinnosti prodejců

 • Podat spotřebitelům (občanům, domácnostem) všechny důležité informace o místech zpětného odběru, kam mohou bezplatně odkládat použitá zařízení. Sběrná místa jsou zobrazena a vypsána na http://www.remasystem.cz/
 • Zajištění, aby měl spotřebitel možnost při nákupu nového zařízení odevzdat použité zařízení v místě prodeje a to minimálně ve stejném počtu kusů podobného typu a použití.

Tento symbol značí, dle novely zákona o odpadech, že nemá být tento výrobek likvidován

s komunálním odpadem. S výrobkem má být naloženo ekologicky v rámci zpětného odběru.

Možnosti ekologické likvidace vysloužilých elektrozařízení

 • tzv. kus za kus – odevzdáním jednoho vysloužilého výrobku za jeden nově koupený podobný výrobek u prodejce
 • odevzdáním ve sběrném místě pro recyklaci elektrozařízení – v prodejně označené jako „Místo zpětného odběru“
 • odevzdáním do sběrných dvorů
 • likvidací v rámci projektů a aktivit spojených se zpětným odběrem organizovaných kolektivními systémy

Nevhodné nakládání s vysloužilými elektrozařízeními by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrozařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky.

Informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci poskytne:

 1. místní úřad vaší obce
 2. správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu
 3. sběrny OEEZ
 4. služba pro odvoz komunálního odpadu
 5. www.remasystem.cz